Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục
Q.1 - Chương 1 - Triêu Dương Sơ Thăng 1
(21-06,2014)